หน้าหลัก


“เราเชื่อว่าวินัยการออมเป็นปัจจัยของความสำเร็จ และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
- กองทุนการออมแห่งชาติ -

“เราเชื่อว่าวินัยการออมเป็นปัจจัยของความสำเร็จ และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
- กองทุนการออมแห่งชาติ -

Designed by Freepik

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คือ กองทุนการออมเพื่อบำนาญโดยสมัครใจ ที่จัดตั้ง ตาม พ.ร.บ. เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคน เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง

เราเชื่อว่าวินัยการออมเป็นปัจจัยของความสำเร็จ และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน