สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือเป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากภายหลังข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ข้าพเจ้าจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ตามผลตอบแทนของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ลาออกจากสมาชิก และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนดไว้ และที่จะประกาศใช้ในอนาคต

หมายเหตุ:
  • หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินสะสมที่นำส่งเท่านั้น
  • หากผู้สมัครได้รับเงินสมทบแล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ กองทุนการออมแห่งชาติสามารถเรียกเงินสมทบพร้อมดอกผลและผลประโยชน์คืนได้ทุกกรณี

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.30 น.

ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกไว้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิก