สมัครสมาชิก

เงื่อนไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือเป็นสมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากภายหลังข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ข้าพเจ้าจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ตามผลตอบแทนของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ลาออกจากสมาชิก และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทุนการออมแห่งชาติกำหนดไว้ และที่จะประกาศใช้ในอนาคต

หมายเหตุ:
  • หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินสะสมที่นำส่งเท่านั้น
  • หากผู้สมัครได้รับเงินสมทบแล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ กองทุนการออมแห่งชาติสามารถเรียกเงินสมทบพร้อมดอกผลและผลประโยชน์คืนได้ทุกกรณี

แบบขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กองทุนการออมแห่งชาติ (กองทุน) ถือเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมข้อมูลในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกองทุนต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนได้ที่ www.nsf.or.th

ข้อ 1 กองทุนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของกองทุนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2 กองทุนอาจใช้ข้อมูลเพื่อออกแบบหรือพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาและ/หรือการบริการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล รวมถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุน และการส่งเสริมการขาย

ข้อ 3 กองทุนอาจมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สามที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ธนาคารของรัฐ เป็นต้น

ข้อ 4 ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้เท่านั้น ทั้งนี้ การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับท่านและทำให้ท่านไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 5 ท่านมีสิทธิที่จะถอนการยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ privacy@nsf.or.th

ข้อ 6 กองทุนรับประกันว่ามีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดให้มีมาตรการด้านเทคนิคและการจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 22.30 น.

ในกรณีที่เคยกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกไว้แล้ว กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดูสถานะการสมัครสมาชิก