วันสตรีไทย

เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2563

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้เพื่อสตรีไทยได้มีโอกาสออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมให้สตรีไทยมีความรู้ความสามารถทัดทียมสากล

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #วันสตรีไทย #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง