กอช. ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมครั้งใหญ่ให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม”

เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

         กอช. ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมครั้งใหญ่ ให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม”

             กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมเต็มรูปแบบอย่างยิ่งใหญ่แห่งปีให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม” ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี ผ่านศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการให้ความรู้ Happy Money, Happy Retirement ภายใต้แนวคิด “เกษียณสุขเป็นจริงได้”

                 นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็งเพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ รวมถึงรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานทั้งใน และนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เข้าถึงการออมที่จะเป็นแหล่งรายได้ยามชราที่มั่นคงได้เหมือนผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น โดยต้องอาศัยศักยภาพของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นแรงเสริมสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อออมเป็นบำนาญมากขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงการออมเพิ่มมากขึ้น เพื่อการวางแผนชีวิตตนเองในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี

                   นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. ได้ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการออมเต็มรูปแบบอย่างยิ่งใหญ่แห่งปีให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการออม” ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิเป็นสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 240,000 คน ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตในการออมเงินกับ กอช. โดยได้รับความร่วมมือในการร่วมส่งเสริมการออมจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต เพี่อชีวิตที่สุขสบายหลังอายุ 60 ปี ได้มีเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ และเป็นต้นแบบมหานครแห่งการออมตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย และเพื่อลุ้นรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ปี 2562 ในงานวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคมนี้

                  สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก กอช. ที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี สำหรับแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือนเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา วินมอเตอร์ไซค์จ้างทั่วไป า แม่ค้า  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เป็นต้น ในการดูแลประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงวัยที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ

             ทาง กอช. ต้องขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการออม โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของประเทศ เพื่อให้มีเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ในวัยชราภาพจากหลักประกันด้านบำนาญที่มั่นคงของรัฐ

              นายสกลธี ภัททิยกุล  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับกองทุนการออมแห่งชาติ และมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความร่วมมือกันส่งเสริม ผลักดันให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง ไม่ประมาท รู้จักวางแผนทางการเงิน  มีการเก็บออม  เพื่อความมั่นคงในชีวิต ภายใต้แนวคิด กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการออม” ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา กองทุนการออมแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง ผ่านทาง สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ ของการบริหารจัดการรายได้ การสร้างวินัยการออม และการลงทุนในระยะยาว รวมถึงประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ด้านบำนาญที่รัฐบาลจัดให้กับประชาชน ซึ่งผลจากความร่วมมือกันดังกล่าว ทำให้มีผู้สนใจ และสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติจำนวนกว่า 40,000 คน และกรุงเทพมหานครได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น เนื่องในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2561

                    สำหรับในปี 2562 นี้ กรุงเทพมหานครยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับ กอช. เพื่อสร้างวินัยการออมให้เกิดขึ้นกับประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยเบื้องต้นมีแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

                    1. ความร่วมมือในการสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเข้าเรียนฝึกอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

                        2. การจัดฝึกอบรม และการสร้างหัวหน้าทีมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการออมและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. ให้แก่ผู้แทนจาก 50 สำนักงานเขต

                        3. การประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและเข้าถึงการออมได้ง่ายยิ่งขึ้น

                    ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ ทางการเงินระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืนด้วยการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความมั่นคง สร้างความมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน ที่เพียงพอและเหมาะสม ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทางการเงินและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 ด้วยเหตุนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ขับเคลื่อนการส่งเสริม Financial Literacy ผ่าน โครงการ Happy Money, Happy Retirement ภายใต้แนวคิด “เกษียณสุขเป็นจริงได้” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและรณรงค์ให้คนไทยเกิดความตื่นตัว เรื่องการวางแผนการเงินและการวางแผนเกษียณ ครอบคลุมเป้าหมาย คนวัยทำงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้สูงอายุ ด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง

                       นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กอช. ยังอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง อาทิ ธนาคาร ธกส. ธ.อ.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งที่สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร 02-049-9000