ข่าวสารและข้อมูล

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2565

วันวิสาขบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ "วันวิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน

คณะกรรมมาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเห็นพ้องต้องกันประกาศให้ “วันวิสาขบูชา (Vesak Day)” ถือเป็น “วันสำคัญของโลก” ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลว่า "สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย กล่าวคือ ทรงสอนให้ไม่ฆ่าสัตว์ และเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ

กอช. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และเวียนเทียน ทั้งผ่านระบบออนไลน์ และในวัดต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่าลืม สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ หรือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ด้วยความห่วงใยจาก กอช.

เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2565