ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ พร้อมอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน”

เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2565

“กอช. ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ พร้อมอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน” 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธาน “การประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ และการอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมี นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ซึ่งมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด  

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนการออมเงิน ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระได้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณกับ กอช. โดยอาศัยการขับเคลื่อนการออม ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด อาทิ คลังจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ประชาชน หรือหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐ ได้มีเงินออมกับ กอช. ไว้ใช้ในการดำรงชีพเป็นรายเดือน 

ทั้งนี้ กอช. ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน กอช. ทั้งในการตรวจสอบสิทธิ์ สมัคร นำส่งเงินออม ตรวจสอบยอดเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุ และคำนวณบำนาญได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2565