ข่าวสารและข้อมูล

“กอช. ชวนสมาชิกหรือผู้สนใจ สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน เพื่อออมเงินกับ กอช.”

เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2565

“กอช. ชวนสมาชิกหรือผู้สนใจ สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน เพื่อออมเงินกับ กอช.”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนสมาชิก ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมรายเดือน และรับเงินสมทบเพิ่มทุกเดือนตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
 
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า  กอช. ชวนสมาชิกหรือผู้ที่สนใจ วางแผนการเงินกับ กอช. ไว้ใช้ในอนาคต โดยการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือน (Direct Debit) ผ่านธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติรายเดือนเพื่อส่งเป็นเงินออมของสมาชิก เข้าบัญชีกองทุน กอช. ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครประสงค์หักบริการขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเดือน ทำให้สมาชิก กอช. ได้รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐในเดือนถัดไปตามช่วงอายุ สูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี ทั้งนี้สมาชิกสามารถดูยอดเงินออม เงินสมทบจากรัฐของตนเอง ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #นักเรียน #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #วันออมแห่งชาติ #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2565