ข่าวสารและข้อมูล

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2565

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

 

ด้วยคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญของกองทุนการออมแห่งชาติ ประกอบด้วย

 

1. กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก       จำนวน 5 คน

2. กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ จำนวน 1 คน

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย

- เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

- มีความรู้ด้านการลงทุน

- มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ

- มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงานในระดับชุมชน รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

 

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ ให้กับคนทั่วไปได้

 

กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกสามารถระบุภูมิภาคที่ประสงค์จะสมัครได้เพียง 1 ภาค เท่านั้น โดยต้องมีภูมิลำเนา หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนการออมแห่งชาติในภูมิภาคนั้น หรือมีถิ่นกำเนิดใน 5 ภูมิภาค

 

วิธีการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เลขที่ 979/37 - 41 ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2049 9000 ต่อ 301 - 302 หรือสามารถพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ www.nsf.or.th

สถานที่รับสมัครหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เลขที่ 979/37 - 41 ชั้น 18 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nsf.or.th

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ในวันทำการของกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครได้ที่ https://www.nsf.or.th/content/recruit/director001

#รับสมัคร #กรรมการ #กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #วางแผนการออม #เงินออม #money #บริหารจัดการการเงิน

เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2565