ข่าวสารและข้อมูล

กอช. ร่วมกับ ตลท. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ หลักสูตร เคล็ดลับวางแผนการเงิน วัยเกษียณ แก่สมาชิกในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล

เผยแพร่ 11 เมษายน 2567

     วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  กล่าวเปิด กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์สมาชิก กอช. โดยมี นางพรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Happy Money Happy Retirement “เคล็ดลับวางแผนการเงิน วัยเกษียณ” ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ให้เกิดการตระหนักถึงการวางแผนการเงินที่ดี ซึ่งผู้เข้าร่วม เป็นสมาชิก กอช. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ห้องประชุม 601 – 602 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เผยแพร่ 11 เมษายน 2567