คำนวณบำนาญ

คำนวณบำนาญ

ระบุอายุที่ต้องการเริ่มส่งเงินสะสม ตั้งแต่ 15 - 59 ปี

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งเงินสะสม ตั้งแต่ 50.00 – 1,100.00 บาท

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการส่งเงินสะสม ตั้งแต่ 50.00 – 13,200.00 บาท

ตรวจสอบยอดเงินบำนาญแต่ละช่วงอายุ
ผลการคำนวน

สมมติฐานการคำนวณบำนาญตามผลตอบแทนที่ปรากฏ คิดจากอัตราผลตอบแทน 3.5% ต่อปี ซึ่งเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่าง ๆ ได้ โดยผลการคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการจากสมมติฐานที่กองทุนกำหนด และกองทุนมิได้ประกันผลที่เกิดขึ้นจริง